Legislaţie

Prima pagina

Hotărare 925/2006
Hotărarea nr. 925 din 19 iulie 2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006
Legea nr 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006
Legea 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
OUG nr 34/2006 actualizata 2010
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006
REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999
REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI
REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999
REGULAMENTUL COMISIEI (CE) NR. 1828/2006 din decembrie 2006
REG. CE NR. 1828/2006 din dec 2006 stabilind regulile pentru implem. Reg. CE nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la FEDR, FSE si FC si pentru implem. Reg. CE nr. 1080/2006 al Parlam. EU si al Cons. pentru FEDR
Protejează mediul înconjurător!
Protejează mediul înconjurător! Gândeşte-te
la mediu înainte de a printa aceste pagini!
Redu! Reciclează! Reutilizează!
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.